Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

TABELA NR 1

Poz.Zadania egzaminacyjneKategorie prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne
(wjazd przodem – wyjazd tyłem).
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe
(wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5Parkowanie równoległe
(wjazd tyłem – wyjazd przodem).
C1, C, D1, D
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7Slalom wolny
(jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).
AM**, A1, A2, A
8Slalom szybki
(jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu
manewrowym).
AM**, A1, A2, A
9Ominięcie przeszkody.A1, A2, A
10Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.AM**, A1, A2, A
11Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy
unieruchomionym silniku.
AM**, A1, A2, A

* Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu przy użyciu czterokołowca lekkiego lub
motoroweru trójkołowego.
** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu przy użyciu czterokołowca lekkiego lub
motoroweru trójkołowego.


Wykonaniu na placu manewrowym zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,


TABELA NR 3

Poz.Zadania
z tabeli
nr 1
Kryteria oceny
11Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
1) poziom oleju w silniku,
2) poziom płynu chłodzącego,
3) poziom płynu hamulcowego,
4) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
5) działanie sygnału dźwiękowego,
6) działanie świateł pozycyjnych,
7) działanie świateł mijania,
8) działanie świateł drogowych,
9) działanie świateł hamowania „STOP”,
10) działanie świateł cofania,
11) działanie świateł kierunkowskazów,
12) działanie świateł awaryjnych,
13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich
– jeżeli występują.
1.1Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:
1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;
2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich
przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w
pojeździe;
3) w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł, o których mowa w pkt 9 i 10,
osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł;
4) losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej jest
dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia
komputerowego; urządzenie losuje jeden element spośród elementów określonych w pkt 1–5 oraz jeden element spośród elementów określonych w pkt 6–13; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
21Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasa bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.
2.1Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 2:
1) w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar
przestrzeni za pojazdem;
2) w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;
3) w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;
4) zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.
31Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
1) wykorzystanie odpowiedniego stroju określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia;
2) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).
41Dodatkowo dla kategorii C, C1, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
1) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych
i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu
zabezpieczenia ładunku;
2) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd
silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie
więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
4.11Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 4 pkt 2 obejmuje podjęcie
w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:
1) podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę;
2) odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe;
3) cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m;
4) zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy, lub usunięcie klinów spod kół przyczepy, w przypadku zastosowania w trakcie egzaminu takiego zabezpieczenia przyczepy, oraz regulacja wysokości zaczepu przyczepy – w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia;
5) zabezpieczenie przed rozłączeniem oraz dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego;
6) podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony, światła zewnętrzne pojazdu wyłączone), przewodów
hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy.
51Dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania określonego w poz. 1–5, w trakcie drugiej próby wykonania, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te części zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane.
62Sposób wykonania zadania:
1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii AM, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D1, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy
do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku wykonywania zadania pojazdem osoby niepełnosprawnej
przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności w zakresie kategorii AM*, B1 i B, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie
większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,
c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii
ograniczającej pas,
d) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E,
D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i
pojazdu w czasie wykonywania zadania.
73, 4Sposób wykonania zadania:
1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;
2) możliwa jedna korekta toru jazdy w ramach dostępnej przestrzeni obszaru wjazdu;
3) pojazd nie może:
a) wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
b) naruszyć linii ograniczających stanowisko (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię),
c) potrącić pachołków lub tyczek;
4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska;
5) jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
85Sposób wykonania zadania:
1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;
2) możliwa jedna korekta toru jazdy;
3) pojazd nie może:
a) naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
b) najechać na krawężnik;
4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.
96Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
107Sposób wykonania zadania:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
3) niepodpieranie się nogami;
4) niepotrącanie pachołków.
118Sposób wykonania zadania:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową;
3) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h – nie dotyczy kategorii AM;
4) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM;
5) niepodpieranie się nogami;
6) niepotrącanie pachołków.
129Sposób wykonania zadania:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
3) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h;
4) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo;
5) niepodpieranie się nogami;
6) niepotrącanie pachołków.
1310Sposób wykonania zadania:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) niepodpieranie się nogami;
4) niepotrącanie pachołków;
5) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne.
1411Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, następnie podparcie pojazdu na podpórce (nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego).
14.1Sposób wykonania zadania określonego w poz. 14:
1) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 oznaczonej na rysunku nr 10 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku;
2) nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko;
3) maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).

Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.


Wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egza­minacyjnych obejmujących, co najmniej zadania określone w tabeli nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.


TABELA NR 6

Poz.Zadania egzaminacyjne
1Włączanie się do ruchu.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu
państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym
miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po
zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu
stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – wjazd tyłem – wyjazd przodem (manewr jest
wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około
2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik;

Parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego w przypadku błędnego wykonania manewru parkowania jest możliwe wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12Wykonanie, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze
jednojezdniowej – dwukierunkowej
(dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
(w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być
wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM i T.
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
25.1Sposób wykonania rozprzęgania obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności
następujących czynności:
1) uruchomienie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika;
2) zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy);
3) odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem przez umieszczenie ich we właściwym miejscu);
4) wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę;
5) rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem);
6) ustawienie pojazdu obok przyczepy.
26Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana dokonuje zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana utrzymuje prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.


TABELA NR 9

Lp.Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować
przerwaniem egzaminu państwowego
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie zamieszkania.
8Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”, *
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”, *
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.