Nagranie z egzaminu na prawo jazdy można zabrać do domu.

Sprawa dotyczyła wydania kopii z przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

Postanowieniem z dnia […] nr […], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. utrzymało w mocy postanowienie Marszałka Województwa Łodzi. z dnia […] nr […] o nieuwzględnieniu wniosku i odmowie sporządzenia i wydania kopii z zarejestrowanego przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Nie ulega wątpliwości, że akta sprawy dotyczące egzaminu praktycznego na prawo jazdy skarżącej nie są opatrzone klauzulą tajności. Organ administracji publicznej nie wyłączył dostępu do akt sprawy ze względu na ważny interes państwowy.

W ocenie Sądu, wobec powyższego wniosek skarżącej o wyrażenie zgody na wykonanie kopii nagrania przebiegu egzaminu mieści się w dyspozycji przepisu art. 73 § 1 K.p.a., określającego formy udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Podsumowując; bierzemy pendriva idziemy do WORD i składamy wniosek o skopiowanie przebiegu egzaminu.

Wyrok jest prawomocny.

Art. 365. Związanie prawomocnym orzeczeniem stron, sądów i innych organów

§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

II SA/Łd 293/13 – Wyrok WSA w Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *