Zadanie egzaminacyjne: Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe.

Egzaminator przerywa egzamin z powodu niezachowania szczególnej ostrożności i nieupewnieniu się czy zbliża się pojazd szynowy.

W złożonej skardze na decyzję egzaminatora, skarżąca zarzuciła naruszenie art 52. 2. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

Art. 52. ust. 2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przed wjazdem na przejazd kolejowy wg egzaminatora nie upewniła się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, co skutkowało przerwaniem egzaminu.

W tej sytuacji nie można przyjąć, aby moje zachowanie zagroziło bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, pomimo, że mieściło się zakresie sytuacji opisanej w załączniku nr 2 tabeli nr 1 poz. 18 rozporządzenia z 2019 r. gdyż na przejeździe i wokół niego nie było żadnych uczestników ruchu w tym również pojazdu szynowego.

Tylko zaś sytuacja, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego jest podstawą do przerwania egzaminu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt I OSK 366/18

Wskazane w rozporządzeniu tj. w tabeli nr 1 załącznika nr 2 sytuacje nie mogą być zatem rozpatrywane w oderwaniu od treści art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 września 2021 r. sygn. akt II SA/Rz 971/21, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Go 4/22, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 1110/20

Odpowiedź Marszałka Województwa oraz stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DIG RTU 8041.36.2023
Opole, dnia grudnia 2023.

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r. poz.
622 z późn. zm.), odpowiadając na skargę z dnia 18.10.2023 r, która wpłynęła do organu za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w dniu 03.11.2023r., w zakresie dotyczącym negatywnego wyniku egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy, przeprowadzonego w dniu 10.10.2023r. przez egzaminatora Pana M. S., informuje, iż w wyniku rozpatrzenia skargi, uznaję przedmiotową skargę za nieuzasadnioną.

Po szczegółowym przeanalizowaniu skargi, akt sprawy, tj. materiału filmowego, wyjaśnień Dyrektora
Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Opolu oraz egzaminatora informuje, że powodem uzyskania przez Panią negatywnego wyniku egzaminu było nieprawidłowo wykonane zadanie przejazd przez torowisko kolejowe”- nie upewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy, czy nie zbliża się pojazd szynowy.

Po analizie materiału filmowego, z przebiegu egzaminu należy stwierdzić, że przed wjazdem na przejazd
kolejowy, oznaczony odpowiednimi znakami przejazd kolejowy bez zapór” oraz krzyż św. Andrzeja przed
przejazdem kolejowym jednotorowym”, nie zachowała Pani szczególnej ostrożności i nie upewniła się czy nie zbliża się pojazd szynowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach (Dz.U. z 2019, poz.1206), takie zachowanie jest podstawą do przerwania egzaminu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
+48 77 54 16510-11, (+48) 77 54 16 512
www.opolskie.pl

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Nadto analizując treść z art. 52 ust. 2 u.k.p. należy zwrócić uwagę na dwa istotne elementy: pierwszy z nich dotyczy sformułowania „jedynie w przypadku”, a drugi sformułowania „bezpośrednio”, mianowicie część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy „zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego”.

Posłużenie się zatem przez ustawodawcę sformułowaniem „jedynie w przypadku” stanowi wyraźne wskazanie, że tylko zaistnienie sytuacji, w której „zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego” jest podstawą do przerwania egzaminu. Powoływany w skardze kasacyjnej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2019 r. sygn. akt I OSK 366/18 (którym oddalona została skarga kasacyjna egzaminatora, od wyroku Sądu I instancji oddalającego skargę egzaminatora od decyzji unieważniającej egzamin praktyczny) właśnie wskazuje i podkreśla znaczenie sformułowania „jedynie w przypadku” a więc wówczas gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Z tym stanowiskiem zgadza się Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie. Tym samym, aby przyjąć, że zachowanie osoby zdającej, może być podstawą przerwania egzaminu, konieczne jest ustalenie i stwierdzenie, czy w konkretnych okolicznościach danej sprawy zachowanie osoby zdającej, zagroziło bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Ten element bezpośredniego zagrożenia jest tu szczególnie istotny, stąd też, aby stwierdzić czy zachowanie osoby zdającej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowi innych uczestników ruchu drogowego, niezbędne jest odniesienie się do okoliczności konkretnego przypadku, i to okoliczności mających miejsce w czasie zachowania osoby zdającej, albowiem to w tym czasie podejmowana jest decyzja o przerwaniu egzaminu.

Jednym słowem sam fakt nieprawidłowego zachowania osoby zdającej nie uprawnia do przerwania egzaminu, jeżeli z zachowaniem tym nie łączy się bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *