Regulamin – RAV Multimedia

§1

Dane teleadresowe:
RAV Multimedia
58-506 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 11/9,
www.poprawojazdy.pl
email: poczta@osk.org.pl,
Tel. 512 606 643
NIP: 8841020755
REGON 890516562

§ 2

Portal internetowy RAV Multimedia, umożliwia nabycie kodu do odblokowania programu komputerowego zamieszczonego na stronie: www.poprawojazdy.pl

§3

Jeżeli program nie działa prawidłowo, przed dokonaniem opłaty należy skontaktować się z producentem: tel. 512 606 643, lub e-mail: poczta@osk.org.pl

§4

Nabycie kodu do programu odbywa się z poziomu programu komputerowego poprzez uiszczenie opłaty. Kod odblokowujący odblokuje wszystkie funkcje programu.

§5

Zakup kodu nie jest równoznaczny z zakupem programu. Program nie jest sprzedawany.

§6

Zakup kodu odblokowującego możliwy jest poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez Serwis Przelewy24, należący do
PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
NIP: 779-236-98-87Regon: 301345068

Adres do korespondencji:
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Piętro 6, Klatka B


§7

Proces przebiega automatycznie, a po uiszczeniu opłaty, klient otrzyma zwrotny e-mail wraz z kodem odblokowującym program RAV Multimedia.

§8

W przypadku rzadko występujących problemów technicznych wysyłka kodu może zająć więcej czasu.

§9

Reklamacje kodów odblokowujących program (np. niedziałający kod itp.) rozpatrywane są droga elektroniczną, wysłane na adres: poczta@osk.org.pl w ciągu 14 dni roboczych.

§10

Wszelkie dane osobowe są wykorzystywane jedynie do obsługi zamówienia lub reklamacji klienta.

§11

Klient nabywając produkt cyfrowy, którym jest kod do programu, wyraża zgodę na korzystanie z treści cyfrowych programów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Klient NIE może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

§12

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta; prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13

Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja jest zabroniona.

§14

Wszystkie AKTUALIZACJE są traktowane jako część programu i dotyczą ich te same warunki, co programu.

§15

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo produkty i pomoc dostarczone są w stanie takim, w jakim się one znajdują, wraz ze wszystkimi wadami, i niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, między innymi w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności i kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, stosownego dozoru lub fachowości, wszystko w odniesieniu do Produktu oraz do świadczenia lub braku pomocy technicznej.

§16

Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.

§17

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu lub braku możliwości użytkowania programu, niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą.

§18

Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia zakupionego programu do określonego celu.

§19

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, producent nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę zysków, utratę poufnych lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenia prywatności, niedopełnienie obowiązków oraz szkody finansowe) wynikłe, bądź w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania produktu, świadczenia pomocy technicznej lub jej brakiem.

§20

Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia programu nawet jeśli producent został uprzedzony o możliwości powstania takich uszkodzeń.

Polityka prywatności – RAV Multimedia

Administratorem danych osobowych jest RAV Multimedia z siedzibą 58-506 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 11/9, NIP: 8841020755. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych firmy są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora Danych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administratora Danych używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

W formularzu płatności konieczne jest podanie następujących danych:

  • Adres e-mail.

Ponadto, należy podać ID Programu w celu przypisania odpowiedniej licencji.

RAV Multimedia przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Administratora Danych, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez RAV Multimedia w celach statystycznych i marketingowych, po uprzednim uzyskaniu zgody.

Informacje zamieszczane w formularzu płatności nie są publicznie dostępne.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez RAV Multimedia (administratora danych).

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.

RAV Multimedia zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Administratora Danych. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.