Index aktów prawnych


1. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602


2. Ustawa o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2017 poz. 978


3. Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego


4. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dziennik Ustaw Nr 170 Poz. 1393


5. Rozporządzenie w sprawie egzaminowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Dziennik Ustaw Poz. 232


6. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44


7. Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Dziennik Ustaw Poz. 1005


8. Warunki dodatkowe dla pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania

PATRZ ROZDZIAŁ 13 – OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dziennik Ustaw Poz. 305


Podziel się: